Køb - Memo Book Classic

Hver bog kan redigeres i 7 dage i prøveversionen. For at fjerne denne begrænsning skal du indtaste en gyldig oplåsningskode. Du kan købe en unlock-kode ved at trykke på følgende knap. Låsekoden kan bruges så mange gange, men er kun gyldig for en enhed.

Pris: USD 15.95*

*Moms (moms) kan tilføjes til prisen, afhængigt af hvilket land du angiver i leveringsadressen. Licensnøglen leveres dog udelukkende via e-mail.

Fjern begrænsningen
Indtast nøglen i feltet, beskrevet som i screenshot nedenfor. Online-aktivering kræver en aktiv internetforbindelse. Hvis systemet ikke har en aktiv internetforbindelse, skal du vælge «Offline-aktivering». Offline-aktivering kræver en internetaktiveret enhed for at generere en aktiveringskode.

1. Klik «Help»

2. Klik «Enter License Key»

3. Indtast licensnøglen

4. Klik «OK»