Køb - Memo Book

Hver bog kan redigeres i 7 dage i prøveversionen. For at fjerne denne begrænsning skal du indtaste en gyldig oplåsningskode. Du kan købe en unlock-kode ved at trykke på følgende knap. Låsekoden kan bruges så mange gange, men er kun gyldig for en enhed.

Pris: USD 13.95*

*Moms (moms) kan tilføjes til prisen, afhængigt af hvilket land du angiver i leveringsadressen. Licensnøglen leveres dog udelukkende via e-mail.

Fjern begrænsningen
Klik på menuknappen og derefter på «Fjern begrænsningen». Indtast din e-mail-adresse (1), du brugte til at købe unlock-koden, i feltet nedenfor. Indtast den oplåsningskode, du fik via e-mail, i feltet (2) nedenfor og tryk på knappen «Lås op» (3). Bemærk, at denne procedure kræver en aktiv internetforbindelse.

Fjern begrænsningen